Articles

Showing 181-183 of 183 items.

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 อำเภอพร้าว

เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประชาชนใ

...

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อย่างยั่งยืนตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

ประกาศโรงพยาบาลพร้าว

เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อย่างยั่งยืน

ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

_________

...

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด