Articles

Showing 81-100 of 183 items.

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)

ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565


บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2565


แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มี.ค. 2565

แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มี.ค. 2565


บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.-มี.ค. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.-มี.ค. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2565

รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2565


รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

รายงานบทวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหน่วยงานโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

บันทึกข้อความให้ใช้ประกาศและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

บันทึกข้อความให้ใช้ประกาศและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


ประกาศโรงพยาบาลพร้าวว่าด้วยมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศโรงพยาบาลพร้าวว่าด้วยมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน


บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บน

...

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี 2565

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี 2565


รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปี 2565 และขออ

...

สรุปรายงานการประชุมคณะกรมการ ITA

สรุปรายงานการประชุมคณะกรมการ ITA

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมบริหารทั่วไป เวลา 13:30 น. - 16:30 น.


รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตรายงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตรายงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์


แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด