ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อย่างยั่งยืนตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)


ประกาศโรงพยาบาลพร้าว

เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อย่างยั่งยืน

ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

__________________________

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลพร้าว จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับบุคลากร ผู้มารับบริการ และผู้มาเยือน ในพื้นที่โรงพยาบาลพร้าว โดยอ้างอิงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ข้อกำหนดของกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (Covid free environment)

1.1 ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วย 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือใช้ 70 เปอร์เซ็นต์ แอลกอฮอล์

1.2 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมอุปกรณ์สำหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดบริการย่อยอย่างทั่วถึง

1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Distancing) และการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในพื้นที่โรงพยาบาล

1.4 มีมาตรการการดำเนินการด้านการระบายอากาศ (Ventilation) ที่ดีภายในอาคารทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยเน้นการเปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศในห้องทั่วไป หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด/เปิดระบายอากาศ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศในพื้นที่ห้องปรับอากาศ

1.5 มีระบบการจัดการมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ โดยให้มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ รวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 มีระบบการจัดการน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบำบัด และตรวจสอบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

2. แนวปฏิบัติความปลอดภัยด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personal)

2.1 บุคลากรโรงพยาบาลพร้าว นักศึกษาฝึกงาน ผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมทั้งผู้รับจ้างเหมาช่วงในพื้นที่โรงพยาบาลพร้าว ทุกคนฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1- 3 เดือน

2.2 ให้บุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ารับการตรวจ ATK ทุก ๗ วัน

2.3 ให้บุคลากรตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อมีผลการประเมินความเสี่ยงสูง ตามที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยทีมสอบสวนโรคเป็นผู้ประสานงาน

2.4 หัวหน้าหน่วยงาน /หัวหน้าหน่วยบริการ กำกับ ติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Preventions(UP) และ DMHTTA คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ อย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติความปลอดภัยด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

 ผู้รับบริการ และผู้มาเยือน ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (อย่างน้อย 1 เข็ม) หรือมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1- 3 เดือน (ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี)

 ผู้รับบริการ และผู้มาเยือน มีผลตรวจ ATK ในช่วง 72 ชั่วโมงก่อนเป็นลบ โดยแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK (ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี)

3.1 ผู้รับบริการ และผู้มาเยือนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะได้รับการตรวจ ATK ก่อนรับบริการตรวจ ก่อนทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น อัลตราซาวน์ และก่อนเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลทุกราย (ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี)

3.2 ผู้รับบริการทันตกรรม กรณีทำฟันแบบฟุ้งกระจายจะได้รับการตรวจ RT -PCR ก่อนทำฟันทุกราย กรณีทำฟันแบบไม่ฟุ้งกระจายเช่น ตรวจฟัน ถอนฟัน ทำฟันปลอมแบบถอดได้ ผู้รับบริการที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน หรือไม่มีผลตรวจ ATK ในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา มาแสดงจะได้รับการตรวจ ATK ก่อนทำฟันทุกราย

3.3 กรณีญาติมาส่งผู้ป่วยไม่ได้รับวัคซีน และปฏิเสธการตรวจ ATK ให้ญาติรอด้านนอกอาคาร

3.4 ผู้รับบริการที่ผลตรวจ ATK เป็นลบ แนะนำให้ฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่ศูนย์ฉีดวัคซีน หมายเลขโทรศัพท์088 9219177 ในเวลาราชการ เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการครั้งต่อไป

3.5 ผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจ RT-PCR ตามที่โรงพยาบาลจัดให้

3.6 ผู้รับบริการ และผู้มาเยือน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลพร้าว

3.7 งดให้ญาติเยี่ยมและอนุญาตให้เฝ้าผู้ป่วยได้ไม่เกินเตียงละ 1 คน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนพดล บุญเฉลย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด